Tarkenna hakua

Lainsäädäntö

Varsinais-Suomen kunnat noudattavat ikäihmisten ja kehitysvammaisten henkilöiden perhehoidon järjestämisessä mm. seuraavia lakeja ja asetuksia:
 • Perhehoitolaki (263/2015)

 • Laki (517/1977) ja asetus (988/1977) kehitysvammaisten erityishuollosta

 • Laki (380/1987) ja asetus (759/1987) vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

 • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012)

 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

 • Laki (734/1992) ja asetus (912/1992) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

 • Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)

 • Kunnallinen eläkelaki (549/2003)

 • Tapaturmavakuutuslaki (608/1948)

 • Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (314/1992)

 • Hallintolaki (434/2003)

 • Hallintolainkäyttölaki (586/1996)

 • Kotikuntalaki (201/1994)

 • Henkilötietolaki (523/1999)