Tarkenna hakua

Kuulutus 30.9.2019

Ilmoitus suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta: Kantatien 40 parantaminen Hepojoentien liittymän ja Salvelan alikulkukäytävän välillä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY -keskus) aloittaa tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Kantatien 40 (Turun kehätie) ja maantien 12284 (Hepojoentien) liittymäalueen vakavuutta parannetaan sekä Pietilän alikulkukäytävä, Hepojoen silta ja Salvelan silta korvataan uusilla silloilla. Suunnitelman laatiminen aloitetaan maastomittauksilla lokakuussa 2019 ja varsinainen tiesuunnitelma käynnistyy syksyn 2019 aikana.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä ilmoituksen tai kuulutuksen julkaisemisesta Kaarinan kaupungin tietoverkossa (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 108 § ja kuntalaki 108 §). Suunnitelman laatijalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 16 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 16 § ja 27§).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtionneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtionneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Lisätietoja
Jari Nikki, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 022 816
Tapani Palomaa, Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy, puh. 040 5300 401

Turku 27.9.2019
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus