Tarkenna hakua

Kuulutus 6.11.2019

Kaavakuulutus 6.11.2019

Julkisesti nähtävillä: Hiiskanaukeantien asemakaavan muutos, Krossin yritysalueen asemakaavan muutos (A6650), Hirsimäentie 14 asemakaavan muutos

Luonnoksena nähtävillä: Rauhalinnan länsiosan asemakaava

Vireille tulevia: Piikkiön keskustan asemakaavan muutos (A23004), Runko-Rojolan asemakaavan muutos (A23042)

JULKISESTI NÄHTÄVILLÄ

HIISKANAUKEANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KROSSIN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (A6650)

HIRSIMÄENTIE 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Hiiskanaukeantien, Krossin yritysalueen (A6650) ja Hirsimäentie 14 asemakaavan muutokset ovat maankäyttö- ja rakennusasetuksen § 27 mukaisesti julkisesti nähtävillä 6.11. – 9.12.2019 Kaarinan kaupunginvirastolla osoitteessa Oskarinkatu 4. Hirsimäentien 14 asemakaavan muutos on nähtävillä myös Piikkiön yhteispalvelupisteessä osoitteessa Hadvalantie 9. Asemakaavan muutoksia koskevat mahdolliset muistutukset tulee tehdä kirjallisesti Kaarinan kaupunkikehityslautakunnalle osoitettuna viimeistään 9.12.2019 osoitteella PL 12, 20781 Kaarina.

Hiiskanaukeantien asemakaavan muutoksen suunnittelualue sijaitsee Kaarinantien ja Hiiskanaukeantien liittymän kaakkoispuolella. Asemakaavan tavoitteena on tarkistaa katualueita niin, että kevyen liikenteen tien rakentaminen on mahdollista katualueella.

Krossin yritysalueen asemakaavan muutoksen (A6650) suunnittelualue sijaitsee likimääräisesti Turku-Helsinki –moottoritien, voimalinjan, Krossinkadun ja rakennetun yritysalueen itäreunan rajaamalla alueella. Asemakaavan tavoitteena on parantaa Krossin yritysalueen toimivuutta edistämällä kiinteistöjen rakentamismahdollisuuksia.

Hirsimäentie 14 asemakaavan muutoksen suunnittelualueena on Hirsimäentie 14 sekä sen itäpuolella oleva puisto.  Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti koillisessa Kehätie, kaakossa Koulutien jatkeena oleva kevyen liikenteen väylä, lounaassa Hirsimäentien jatkeena oleva kevyen liikenteen väylä ja luoteessa pientalokiinteistö. Tavoitteena on laajentaa olemassa olevaa pientalotonttia ja päivittää puisto- ja katualueiden kaava vastaamaan toteutunutta tilannetta. Asemakaavan yhteydessä laaditaan sitova tonttijako korttelin 23019 tontille 5. Tonttijako on nähtävillä kaavaehdotuksen yhteydessä (MRL 78§).


LUONNOKSENA NÄHTÄVILLÄ

RAUHALINNAN LÄNSIOSAN ASEMAKAAVA

Rauhalinnan länsiosan asemakaavan kaavaluonnos on osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti luonnoksena nähtävillä 6.11.-20.11.2019 Kaarinan kaupunginvirastolla osoitteessa Oskarinkatu 4. Kaavaluonnosta koskevia mielipiteitä voi esittää kirjallisesti tai suullisesti kaavoitustoimistoon. Kirjalliset mielipiteet tulee jättää 20.11.2019 mennessä osoitteella Kaarinan kaupunki, kaavoitus, PL 12, 20781 Kaarina.

Rauhalinnan länsiosan asemakaavan suunnittelualuetta rajoittavat likimääräisesti Voivalantie, Saaristotie, Rauhalinnan kartanon talouskeskus ja Ladjakosken purouoma. Tavoitteena on asemakaavoittaa osayleiskaavan mukaisesti kerrostalotontteja ja talouskeskuksen läheisyyteen rivitalotontteja.

VIREILLE TULEVIA ASEMAKAAVOJA

PIIKKIÖN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (A23004)

RUNKO-ROJOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (A23042)

Piikkiön keskustan (A23004) ja Runko-Rojolan (23042) asemakaavojen muutosten laatiminen on aloitettu.

Piikkiön keskustan asemakaavan muutoksen (A23004) suunnittelualue sijaitsee Hadvalantien, Myllytien, Toripolun ja Kauppapolun rajaamalla alueella. Tavoitteena on muuttaa nykyistä asemakaavaa siten, että tontilla oleva käyttämätön rakennusoikeus on mahdollista toteuttaa taloudellisesti järkevällä tavalla.

Runko-Rojolan asemakaavan muutoksen (A23042) suunnittelualue sijaitsee Helsingintien (Mt 110), Rungontien ja Rahinpolun rajoittamalla alueella. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa korttelin 23042 tontin 1 rajausta niin, että tontin rakennusoikeus voidaan käyttää hyväksi tontilla olemassa olevista rasitteista huolimatta.

Niitä, jotka katsovat olevansa maankäyttö- ja rakennuslain 62 § tarkoittamia osallisia kaavatyössä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkittyjen lisäksi, pyydetään jättämään yhteystietonsa kaavoitustoimistoon Tiia Lehtoselle, p. 050 314 0921 tai osoitteeseen kaavoitus@kaarina.fi. Asemakaavatöiden yhteydessä laaditaan lisäksi suunnittelualueita koskevat välttämättömät katusuunnitelmat.

Lisätietoja asemakaavoista ja asemkaavojen muutoksista antaa toimistoarkkitehti Eveliina Eteläkoski, p. 050 373 0763, eveliina.etelakoski@kaarina.fi (Hirsimäentie 14 ja Rauhalinnan länsiosa) ja kaavasuunnittelija Jani Laasanen, p. 050 373 2658, jani.laasanen@kaarina.fi (Hiiskanaukeantie, Krossin yritysalue, Piikkiön keskusta ja Runko-Rojola). Kaavoista on tietoja myös Kaarinan kaupungin kotisivulla www.kaarina.fi/kaavoitus.

Kaarina 6.11.2019

KAARINAN KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA