Tarkenna hakua

Eläinsuojien ympäristöluvat

Ympäristönsuojeluasetuksessa (1713/2014) ja ympäristönsuojelulaissa (527/2014) on säädetty eläinsuojien ympäristölupamenettelystä, jossa ratkaistaan eläinsuojan luvanvaraisen toiminnan sijoittuminen ja annetaan tarpeelliset määräykset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Ympäristöluvassa tarkastellaan eläinsuojan toimintaa ympäristönäkökohtien perusteella. Eläinsuojaan eli eläinten pitoon tuotantorakennuksessa kuuluu toiminnallisesti eläinten tuottaman lannan varastointi sekä rehunvalmistus ja sen varastointi tuotantorakennuksen yhteydessä. Lupaharkinnassa otetaan huomioon lannan levitykselle käytettävissä oleva peltopinta-ala ja sen riittävyys eläinmäärään nähden. Lupamääräyksillä toiminta ohjeistetaan niin, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön pilaantumista. Luvassa annetaan määräyksiä esimerkiksi lantavarastojen tilavuudesta, lannan levitykseen tarvittavasta peltoalasta, maitohuoneen pesuvesien käsittelystä, polttoainesäiliöiden suojauksista, jaloittelualueiden ja kulkuväylien pinnoituksesta, lannan levityksestä ja raportoinnista. Ympäristönsuojeluviranomainen seuraa tilojen toimintaa valvomalla lupamääräysten täyttymistä.

Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan jos seuraava eläinmäärä ylittyy:

- Lypsylehmä vähintään 30 kpl

- Lihanauta 80 kpl

- Täysikasvuinen emakko 60 kpl

- Lihasika 210 kpl

- Hevonen tai poni 60 kpl

- Uuhi tai vuohi 160 kpl

- Munituskana 2700 kpl

- Broileri 10 000 kpl

Tai muu eläinsuoja joka lannantuotannoltaan tai ympäristövaikutuksiltaan vastaa 210 lihasialle tarkoitettua eläinsuojaa.

Lupa voidaan edellyttää jo pienemmälläkin eläinmäärällä, jos siitä aiheutuu kohtuutonta rasitusta naapurustolle tai jos eläinsuoja sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle.

Pienempien eläinsuojien ympäristöluvat ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Lisätietoja luvan hakemisesta ja hakemuslomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta. 


Eläinsuojien ympäristötietoutta

Eläinsuojat ja maatilojen harjoittajat saavat tietoa eläinsuojien ympäristönsuojelusta ohjeesta: Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje (ympäristöhallinnon ohjeita 1/2010) Ohje kuvaa hyvän kotieläintalouden ympäristönsuojelun tason ja se on laadittu parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja ympäristön kannalta parhaan käytännön (BEP) periaatteille. Ohje toimii oppaana toiminnanharjoittajille eläinsuojien ympäristöhaittojen ennaltaehkäisyssä.

Eläinsuojan sosiaalitilojen käymäläjätevedet tulee käsitellä Valtioneuvoston asetuksessa (209/2011) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annettujen määräysten mukaisesti. Muut sosiaalitilojen jätevedet, kuten pesu- ja peseytymisvedet, voidaan johtaa maitohuoneen pesuvesien tai eläinsuojan pesuvesien tavoin myös virtsa- tai lietesäiliöön tai käsitellä maitohuoneen jätevesien kanssa samassa puhdistusjärjestelmässä.