Tarkenna hakua

Toiminnan rekisteröinti

Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. Lisäksi ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on rekisteröitävä.

Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä. Rekisteröinnistä peritään maksu.

Polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantoyksiköitä, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemia ja asfalttiasemia koskevissa valtioneuvoston asetuksissa on säädetty rekisteröinti-ilmoituksen pakollisista sisällöllisistä vaatimuksista.

Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Toimialakohtaisten asetusten tarkoituksena on sekä yhtenäistää toimialakohtaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia että parantaa niiden ennakoitavuutta.

Milloin toimintaa ei voi rekisteröidä?

Rekisteröinti ei ole mahdollista, jos

  • toiminta sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella
  • toiminnasta aiheutuu vesistön pilaantumista (vesilaki 3 luku)
  • jätevesien johtamisesta aiheutuu ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista
  • toiminnasta aiheutuu kohtuutonta rasitusta naapurustolle (laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 momentti)
  • toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa.

Mikäli jokin edellä mainituista vaatimuksista täyttyy, toiminnalle on haettava ympäristölupa. Rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti.

Miten toimia, jos toiminnalla on voimassaoleva ympäristölupa?

Ympäristönsuojelulain 231 §:n mukaisesti ympäristölupa raukeaa, kun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on haettava ympäristölupaa 29 §:n perusteella, kun lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus tulee vireille 71 §:n perusteella tai kun ympäristölupaa on tarpeen muuttaa 89 §:n perusteella. Asfalttiasemien ja pienten energiantuotantolaitosten toiminta on kuitenkin rekisteröitävä viimeistään 1.1.2018 mennessä ja jakeluasemien 1.1.2020 mennessä.

Kaikissa näissä tilanteissa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen rekisteröi toiminnan viran puolesta, jos hänellä on käytettävissään riittävät tiedot toiminnasta ja jos rekisteröinnin edellytykset täyttyvät. Lupapäätöksen ym. tiedot rekisteröitävästä toiminnasta saattavat kuitenkin olla vanhentuneita tai muuten puutteellisia, jolloin viranomainen voi tarvittaessa pyytää tarkennuksia esimerkiksi rekisteröinti-ilmoituksella. Rekisteröinnistä ilmoitetaan toiminnanharjoittajalle.

Rekisteröinti-ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus tehdään valtion ympäristöhallinnon lomakkeilla:

- asfalttiasemat

- pienet energiantuotantolaitokset

- polttonesteiden jakeluasemat

- orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta 

Ilmoitus toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Viranomainen toimittaa tiedon rekisteröinnistä toiminnanharjoittajalle.