Tarkenna hakua

Ilmanlaadun tarkkailu

Kaarina kuuluu Turun kaupunkiseudun ilmanlaadun seurantajärjestelmään. Ilmanlaadun mittaus on järjestetty yhteistyössä alueen kaupunkien sekä teollisuuden ja energiantuotantolaitosten kanssa. Turun ympäristönsuojelutoimisto huolehtii käytännössä ilmanlaadun mittauksista ja tarkkailun järjestämisestä. Ilmanlaadun mittausverkosto koostuu seitsemästä kiinteästä ja yhdestä siirrettävästä mittauspisteestä.

Turun seudun ilmanlaadun mittausjärjestelmä käsitti vuonna 2004 neljä rikkidioksidin (SO2), kuusi typen oksidien (NOX), viisi hengitettävien hiukkasten (PM10), yhden hiilimonoksidin (CO) ja yhden otsonin(O3) mittauspisteen sekä Juhannuskukkulan sääaseman, jossa seurattiin tuulen suuntaa ja nopeutta. Mittauspaikat on valittu lähinnä Ilmatieteen laitoksen tekemien leviämisselvitysten perusteella. Sijoituksessa on lisäksi otettu huomioon väestön sijoittuminen, erilaisten laitosten (koulut, päiväkodit, sairaalat yms.) sijainti sekä luonnonsuojelullisesti merkittävät alueet.

Kaupunkien keskustojen ilmanlaadun mittauspisteissä seurattiin pääasiassa liikenteen päästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun. Hiukkaspitoisuuksien mittauksissa tarkkailtiin lähinnä liikenteen päästöjä sekä liikenteen ja tuulen kadunpinnasta nostattaman pölyn eli ns. re-suspension vaikutuksia pitoisuuksiin.

Kaarinan mittausasema sijaitsee Kärrykadulla Voivalantien ja 110-tien välissä. Mittaukset tällä paikalla aloitettiin maaliskuussa 2004. Kaarinassa mitataan typenoksidien ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia.  Ilmanlaadun mittauksen tuloksia verrataan terveydellisin perustein annettuihin ohje- ja raja-arvoihin.

Ilmanlaadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä hankitaan mittausten ohella tietoa päästökartoituksin ja leviämisselvityksin. Ilman epäpuhtauksien pitkäaikaisia vaikutuksia seurataan biologisin menetelmin, kuten jäkäläkartoituksin, puiden kuntoarvioinnein sekä maaperätutkimuksin. Tutkimustuloksia käytetään hyväksi mm. ympäristölupapäätöksiä ja niitä koskevia lausuntoja valmisteltaessa. Kerätystä tiedosta hyötyvät myös Kaarinan kaupungin asukkaat. Esimerkiksi ilmansaasteille herkkien ihmisten on hyödyllistä tietää, minkälainen ilmanlaatu Kaarinassa kulloinkin on.

Katso myös

Ilmanlaatu Kaarinassa