Tarkenna hakua

Kaarinassa on kattava viemäriverkosto

Mikäli kiinteistöllä syntyy jätevesiä, on niiden johtaminen viemäriverkostoon yleensä ympäristönsuojelun kannalta ensisijainen vaihtoehto. Viemärilaitoksen toiminta-alueella viemäriin on pääsääntöisesti liityttävä.

Viemäriverkostoon liittymisaste on kaarinassa noin 92 % ja liittyneitä asukkaita on noin 28 400. Kaarinan jätevedet puhdistetaan  Turun Seudun Puhdistamo Oy:n vuonna 2008 valmistuneessa puhdistamossa.

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Viemäriverkostoa ja vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta laajennetaan pääsääntöisesti asemakaavoituksen edistymisen myötä.

Kaarinan kaupungille on laadittu vesihuollon kehittämissuunnitelma, jossa on myös suunnitelmat vesi- ja viemärijohtojen rakentamisesta uusille alueille ja suunnitelmien aikatauluista.

Liittymisvelvollisuudesta vapauttaminen 

Viemäriin liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta Kaarinan ympäristönsuojelulautakunnalta. Vapautus liittymisvelvollisuudesta on vesihuoltolain mukaan myönnettävä, jos:

1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;

2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella;

3) sekä lisäksi:

a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai

b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista taikka

c) huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista varten tarkoitettuun viemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely

Viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella jätevedet on puhdistettava kiinteistökohtaisesti tai esimerkiksi monen kiinteistön yhteispuhdistamossa siten, että ns. talousjätevesiasetuksen vaatimukset jätevesien puhdistustehosta tulevat täytetyiksi.

Kiinteistökohtainen puhdistaminen tapahtuu pääsääntöisesti erilaisissa maaperäkäsittelyjärjestelmissä tai pienpuhdistamoissa. Kiinteistökohtaisen jätevesien puhdistusjärjestelmän käyttö ja toiminta edellyttävät säännöllistä laitteiden toiminnan seurantaa ja huoltoa.