Tarkenna hakua

Roskaantuminen

Roskaaminen on jätelaissa kielletty. Roskaamiseksi luetaan roskan, lian, käytöstä poistetun koneen, laitteen, ajoneuvon, aluksen tai muun esineen jättäminen ympäristöön siten, että siitä voi aiheutua  vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa.

Jätteen haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänen hallinnassaan oleva jäte toimitetaan viranomaisen hyväksymälle vastaanottajalle hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi. Jätteen haltija on vastuussa jätteestä siihen asti kunnes se on luovutettu tällaiselle hyväksytylle vastaanottajalle.

Kaarinan ympäristönsuojelutoimistolle tulee jatkuvasti ilmoituksia ympäristöön hylätyistä jätteistä. Jätteitä ja romuja jätetään erityisesti metsäautoteiden varsille sekä yleisiin hyötyjätteiden keräyspisteisiin. Hyötyjätepisteet on kuitenkin tarkoitettu ainoastaan niissä kerättäville jätejakeille.

Kaarinan alueella ei ole yleisessä käytössä olevia polttokelpoisen sekajätteen vastaanottopaikkoja. Kaupungin keskustassa olevat muutamat harmaat sekajäteastiat ovat ainoastaan kyseisten kiinteistöjen käytössä. Roskaantumiskielto koskee myös yksityisiä alueita sekä esimerkiksi teollisuukäyttöön kaavoitettuja alueita.

Roskaantuneen alueen puhdistaminen

Roskaantumisen aiheuttaja on velvollinen puhdistamaan roskaamansa alueen. Toissijaisesti vastuu kuuluu roskaantuneen alueen haltijalle.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä roskaajan tai muun puhdistamiseen velvollisen puhdistamaan roskaantuneen alueen. Roskaantumisen aiheuttajalle voidaan myös antaa tuomio jäterikkomuksesta.

Roskaantumisesta ilmoittaminen

Roskien ja jätteiden jättämisestä ympäristöön ja muusta roskaantumisesta voi ilmoittaa Kaarinan ympäristönsuojelutoimistoon, joka tekee paikalla tarkastuksen ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin roskaantuneen alueen puhdistamiseksi.

Se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, voi myös panna kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa viraille roskaantuneen alueen puhdistamista koskevan asian.