Tarkenna hakua

Kaarinan ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 § antaa kunnille mahdollisuuden laatia lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä, jotka koskevat muuta kuin ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista tai ilmoitusvelvollista toimintaa.

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen osaltaan ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista ja siitä aiheutuvia haittoja. Määräyksissä on käsitelty mm. jätevesien käsittelyä ja johtamista, ilmansuojelua, meluntorjuntaa, autojen ja muiden koneiden ja laitteiden pesua, öljysäiliöiden kunnon tarkastamista, kemikaalien ja ongelmajätteiden varastointia sekä karjanlannan varastointia ja levitystä. Määräykset ovat lakia tai sen nojalla annettuja asetuksia täydentäviä säädöksiä, joiden sallittu sisältö määräytyy ensi sijassa ympäristönsuojelulain aineellisesta sisällöstä.

Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin
Ympäristönsuojelumääräykset koskevat perusosiltaan koko kaupungin aluetta. Perusmääräyksiä täydentäviä määräyksiä on kuitenkin annettu annettu erityisalueille, kuten ranta- ja pohjavesialueille sekä taajaa asutuille alueille. Vaikka määräykset sinänsä voivat koskea ainoastaan muita kuin luvan- tai ilmoituksenvaraisia toimintoja, voidaan niiden avulla ennakolta vähentää luvanvaraisuuteen johtavia kielteisiä vaikutuksia. Ympäristönsuojelumääräykset ovat säädöshierarkkisesti samantasoisia muiden kunnallisten säännöstöjen kanssa. Koska ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelullisin perustein, tulee niissä annettua parempaan ympäristönsuojelulliseen tulokseen tai tasoon johtavaa määräystä noudattaa, vaikka samasta asiasta olisikin määrät-ty muussa kunnallisessa säännöstössä.

Paikallisten olosuhteiden huomioon ottaminen
Ympäristönsuojelumääräykset voidaan antaa koko kuntaa tai vain sen osaa koskevina. Pääosiltaan määräykset koskevat koko kaupungin aluetta. Määräyksissä on otettu huomioon ympäristönsuojelullisesti arvokkaat ja erityishuomiota vaativat alueet,   joilla on perusteltua antaa koko kaupungin aluetta koskevia määräyksiä tarkempia ja yksityiskohtaisempia määräyksiä, joilla ehkäistään   ympäristönsuojelulain 5 §:ssä määriteltyä ympäristön pilaantumista sekä otetaan huomioon lain 16 - 18 §:ien pilaamiskiellot.

Pohjavesien pilaantumisriskin vuoksi tulee kaupungin tärkeillä pohjavesialueilla (I luokka) antaa määräyksiä, jotka koskevat jätevesijärjestelmien toteuttamista, ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden pesua, polttoainesäiliöiden tarkistusta, tilapäisen asfalttiaseman ja murskaamon sijoittamista, lumenkaatoalueiden sijoittamista sekä lannan varastointia. 

Ranta-alueilla on vesiensuojelun ja vedenhankinnan vuoksi tarpeen antaa määräyksiä jätevesijärjestelmien toteuttamisesta, ajoneuvojen sekä lannan levityksestä ja varastoinnista.

Taajaan rakennetulla alueella on tarpeen terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja viihtyisyyden turvaamiseksi antaa määräyksiä savukaasupäästöjen rajoittamiseksi, rakenteiden, esineiden  ja alueiden kunnostus- ja puhtaanapitotöistä sekä lannan varastoinnista. Taajaan rakennettu alue koostuu pääosin asemakaavoitetuista alueista.