Tarkenna hakua

Meluntorjunta

Meluntorjunnan yleinen päämäärä on terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, jossa ei ole terveydelle tai yleiselle viihtyisyydelle haitallista melua.  Kansalaisten tulee voida nauttia hiljaisuudesta ja kuulla myös luonnon ääniä.

Kunnan tehtävänä on valvoa, ohjata ja edistää meluntorjuntaa kunnan alueella siten että mainittu päämäärä voidaan saavuttaa.

Lupa- ja ilmoitusmenettely

Melu on yksi niistä ympäristön pilaantumista aiheuttavista haitoista, jonka vaikutuksia pyritään vähentämään ympäristönsuojelulaissa säädetyillä lupa- ja ilmoitusmenettelyillä. Viranomainen voi ympäristölupapäätöksessään tai meluilmoituksen perusteella antamassaan päätöksessä rajoittaa esimerkiksi toiminnasta aiheutuvan melun voimakkuutta tai asettaa sille aikarajoituksia.

Laitoksen tai toiminnan lupavelvollisuus määräytyy ympäristönsuojelulain yleisen luvanvaraisuuden (28 §) ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n laitosluettelon perusteella.

Melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (Ympäristönsuojelutoimisto, käyntiosoite: Lautakunnankatu 4, 20780 Kaarina, postiosoite PL 17, 20781 Kaarina) kirjallisesti viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista tai toimenpiteeseen ryhtymistä. 

Ilmoituslomake: 

Kaarinan ympäristönsuojelumääräysten mukaan ilmoitus on tehtävä ainakin seuraavista töistä ja tapahtumista:        

 1. Räjäytystyöstä, lyöntipaalutuksesta tai muusta vastaavasta erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta työstä, mikäli työtä tehdään muulloin kuin arkisin maanantaista perjantaihin klo 07.00-18.00 tai jos työ kestää enemmän kuin neljä viikkoa;

 2. Muusta kuin yksityishenkilön talouteen liittyvästä rakentamis- ja purkutyöstä, mikäli erityisen häiritsevää melua aiheuttavia työvaiheita tehdään:
  - kahtena tai useampana viikonloppuna perjantain klo 18.00 ja maanantain klo 07.00 välisenä aikana;
  - yli viiden päivän ajan klo 18.00-22.00;
  - yöaikaan klo 22.00-07.00.

 3. Suuresta ulkona järjestettävästä yleisötapahtumasta, jonka aiheuttaman melun voidaan olettaa kantautuvan laajalle alueelle;

 4. Äänenvahvistimen ja äänentoistolaitteiden erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta käytöstä ulkotiloissa yöaikaan klo 22.00-07.00

 5. Moottoriurheilukilpailusta, jonka aiheuttaman melun arvioidaan kantautuvan asuinalueelle;

 6. Lentonäytöksestä sekä tilapäisestä yleisölennätyksestä, johon kuuluu yli kymmenen laskua tai nousua;

Ympäristönsuojeluviranomainen voi velvoittaa tekemään ilmoituksen muistakin tilapäisistä tapahtumista ja töistä, jos niiden arvioidaan aiheuttavan erityisen häiritsevää melua lähialueelle. 

Äänenvahvistimen ja äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa on sallittu ilman ilmoituksen tekemistä yksipäiväisten ja kertaluontoisten tapahtumien yhteydessä torilla, urheilukentällä, uimalassa tai muulla yleisökäyttöön tarkoitetussa tai soveltuvassa paikassa klo 24.00 saakka.


Koneiden ja laitteiden käytön rajoittaminen

Kaarinan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti on erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden, kuten esimerkiksi iskuvasaran, sirkkelin, kulmahiomakoneen, lehtipuhaltimen, ruohonleikkurin tai moottorisahan käyttäminen sekä häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen suorittaminen  kielletty yöaikaan klo 22.00-07.00.  


Melutason ohjearvot

Meluasta aiheutuvaa häiriötä rajoitettaessa käytetään yleisesti apuna valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) asetettuja melutason ohjearvoja. Ohjearvoja sovelletaan ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyn ohella myös maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, eri liikennemuotoja koskevassa liikenteen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä.

Melutason ohjearvojen lisäksi melua on rajoitettu myös ns. laitemeluasetuksella, jolla on rajoitettu ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä.