Tarkenna hakua

Ruoppaukset

Ruoppauksen huolellinen suunnittelu ja toteutus on tärkeää vesistössä aiheutuvien haittojen ja epämiellyttävien naapuririitojen ehkäisemiseksi. Parasta on varmistaa aina ympäristönsuojeluviranomaiselta etukäteen suunnitellun hankkeen mahdollinen luvanvaraisuus sekä muut mahdolliset hankkeen toteuttamisedellytyksiin vaikuttavat seikat.


Rantaviiva on tärkeä ja näkyvä osa ympäristöä. Se muodostaa luonnollisen suojavyöhykkeen maan ja veden välille ja sen ulkonäöllä on suuri merkitys ranta-alueiden viihtyisyydelle ja maiseman kauneudelle. Huolimattomilla ruoppauksilla saatetaan aiheuttaa  korvaamatonta vahinkoa rikaalle ja monimuotoiselle rantaluonnolle sekä naapureiden mahdollisuuksille nauttia omasta rannastaan.

Harkitse ja selvitä vaihtoehdot

Rantojen kohoaminen on meidänkin alueellamme luonnollinen ja väistämätön ilmiö, joten ruoppaaminen on yleensä korkeintaan viivytystaistelua. Ennen ruoppaamista kannattaakin käydä läpi muut vaihtoehtoiset ratkaisut rannan käytön parantamiseksi, jotta ei ajauduta turhaan "ruoppauskierteeseen". Ruoppaamisen vaihtoehtona voi olla esimerkiksi laiturin pidentäminen tai yhteisten venesatamien ja uimapaikkojen perustaminen.

Selvitä arvokkaat luontokohteet

Luonnonsuojelulain perusteella suojeltavia luontotyyppejä kuten rantaniittyjä, hiekkarantoja ja hiekkadyynejä ei saa muuttaa niin, että niiden ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. Lisäksi eräiden lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen on kielletty. Natura 2000-verkostoon kuuluvilla alueilla on huolehdittava siitä, ettei ruoppaus merkittävästi heikennä alueen erityisiä luontoarvoja. Selvitä etukäteen kunnan ympäristönsuojelutoimistosta, onko suunnitellulla ruoppausalueella mainitun kaltaisia suojeltavia kohteita.

Oikeus lietteen ja matalikon poistoon

Jokaisella joka kärsii lietteestä tai matalikosta, on oikeus suorittaa haitan poistamiseksi tarvittava ruoppaus. Aina kun ruoppaus suoritetaan koneellisesti,  on siitä kuitenkin ilmoitettava ennakolta vesialueen omistajalle ja ELY-keskukseen vähintään 30 päivää ennen toimenpiteen aloittamista. Ilmoituksen viranomaiselle voi tehdä sähköisellä ruoppaus- ja niittoilmoituslomakkeella.

Luvanvarainen ruoppaus

Vesilain mukaan ruoppauksesta tai ruoppausmassojen sijoittamisesta ei saa aiheutua

- vahinkoa tai haittaa toisen vesialueelle, kalastukselle, maalle, rakennukselle tai muulle omaisuudelle;

- tulvan vaaraa, yleistä vedenvähyyttä tai vesiluonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista;

- luonnon kauneuden, ympäristön viihtyisyyden, kulttuuriarvojen tai vesistön käyttökelpoisuuden vedenhankintaan tahi sen soveltuvuutta virkistyskäyttöön vähentymistä;

- vesistön puhdistautumiskyvyn huonontumista tai valtaväylän muuttamista tai yleisen kulku- tai uittoväylän käyttämisen vaikeutumista;

- vaaraa terveydelle tai

- muuta yleisen edun loukkausta.

Jos vahinkoja voi aiheutua, tulee ruoppaukseen hakea ympäristölupaviraston lupa. Ruoppaaja on aina vastuussa kaikista aiheuttamistaan haitoista ja edunmenetyksistä.

Vesilain tarkoittamana lupaviranomaisena on Länsi-Suomen ympäristölupavirasto.

Ruoppauksesta säädetään vesilain 1 luvun 30 §:ssä. Vesialueelle läjittämisestä säädetään vesilain 4 luvun 6 §:ssä.

Ruoppausmassojen läjittäminen 

Ruoppausmassat on sijoitettava ensisijaisesti omalle maa-alueelle tulvarajan yläpuolelle siten, että ne eivät pääse huuhtoutumaan takaisin vesistöön eivätkä aiheuta haittaa rantaluonnolle.

Ruoppausmassojen vesistöön läjittämiselle tarvitaan pääsääntöisesti ympäristölupaviraston lupa. Mereen läjitettäessä on erityisesti huolehdittava siitä, ettei kalojen kutu- ja syönnösalueille aiheudu vahinkoa.

Jälkihoito

Huonosti hoidetut  ja ylimitoitetus ruoppaukset rumentavat maisemakuvaa ja vähentävät viihtyisyyttä vielä vuosia töiden jälkeenkin, jos alueen jälkihoito laiminlyödään. Läjitetyt ruoppausmassat on tasattava ja maisemoitava siten, että ne sulautuvat hyvin alueen luonnonympäristöön. Alueen oman kasvillisuuden levittäytymisestä tai uuden istuttamisesta on huolehdittava. Suosi alueen luontaisia kasvilajeja!

Muistilista ruoppaajalle

- Vältä ruoppausta, selvitä muiden rannan käyttöä parantavien toimenpiteiden mahdollisuus.

- Jos on ruopattava, suunnittele työ hyvin äläkä unohda jälkihoitoa.

- Ajoita ruoppaustyö syksyyn tai talveen, jolloin aiheutat vähiten haittaa kuteville kaloille, pesiville linnuille, naapureille ja muille vesialueen käyttäjille.

- Tee koneellisesta ruoppauksesta aina ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle vähintään 30 päivää ennen työn aloittamista.

- Mikäli olet epävarma, selvitä aina hankkeen luvantarve etukäteen ympäristönsuojeluviranomaisilta.

- Säilytä rantaviiva luonnontilaisena! Kanavat, aallonmurtajat  ja rantojen kivetys rikkovat ja rumentavat maisemaa.

- Levitä ruoppausmassat omalle tontille ja vältä aiheuttamasta haittaa rantaniityille ja -puustolle.

- Toisen maalle (ml. vesijättömaa) läjittäminen edellyttää alueen omistajan suostumusta.

- Lunastamaton vesijättö kuuluu vesialueen omistajalle. Vesijätön täyttäminen ei muuta vesialueen omistussuhteita.

- Muotoile ja maisemoi ruoppausmassat vuoden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta.

- Huolehdi uuden kasvillisuuden muodostumisesta!